32,000,000 đ 25,600,000 đ
Da bò toàn bộ
78,000,000 đ 46,800,000 đ
68,000,000 đ 40,800,000 đ