SOFA GÓC L – VẢI VADELA (Cỏ May)
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***

SOFA VẢI ACACIA - BỈ
25,000,000 VND 20,000,000 VND
23,000,000 VND 18,400,000 VND
23,000,000 VND 18,400,000 VND
25,000,000 VND 20,000,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
22,000,000 VND 17,600,000 VND
62,000,000 VND 49,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
46,000,000 VND 36,800,000 VND
22,000,000 VND 17,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
36,000,000 VND 28,800,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
32,000,000 VND 25,600,000 VND
42,000,000 VND 33,600,000 VND

SOFA GÓC L – DA
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***

54,000,000 VND 43,200,000 VND
24,000,000 VND 19,200,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
25,000,000 VND 20,000,000 VND
24,000,000 VND 19,200,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
25,000,000 VND 20,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
40,000,000 VND 32,000,000 VND
55,000,000 VND 44,000,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND
31,500,000 VND 25,200,000 VND
38,000,000 VND 30,400,000 VND

SOFA GÓC L – DA BÒ Ý
*** LƯU Ý: Quý khách có thể đặt mẫu bất kỳ theo chất liệu và màu sắc khác ***